Счетоводна кантора - Нати
Счетоводни услуги в град Сандански

Счетоводно обслужване

     Счетоводна кантора Наталия Ташева - Нати извършва счетоводно обслужване, включващо:

  • осчетоводяване на първични счетоводни документи и съставяне на вторични счетоводни документи;
  • водене и приключване на счетоводната отчетност;
  • изготвяне и представяне на справки-декларации по ЗДДС.

     Наталия Ташева - Нати извършва също и:

  • изготвяне на необходимите платежни документи за разплащания с бюджета;
  • обработка на данните със счетоводен продукт;
  • съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите.